Reisbeurzen

De NDV stelt jaarlijks zeven beurzen ter grootte van € 400,- beschikbaar waarvan twee voor expliciet neurobiologisch onderzoek.

De beurzen zijn bedoeld als bijdrage in de reis- en/of verblijfkosten van een buitenlands* werk- of congresbezoek met een zoölogisch karakter. Onder een werkbezoek wordt ook een wetenschappelijke stage in een zoölogisch vakgebied in het kader van een universitaire masteropleiding verstaan.

Studenten in de masterfase van hun universitaire studie met een zoölogisch karakter kunnen een aanvraag doen. De aanvrager dient lid te zijn van de NDV.

Zie “Aanvraag NDV-beurs” voor de details. Een aanvraag bestaat uit:

  1. Een korte brief met motivatie, doel van de reis, en reisbestemming.
  2. Afhankelijk of een congres wordt bezocht of een wetenschappelijke stage wordt vervuld: een abstract van de te geven presentatie, of een korte projectomschrijving (maximaal 500 woorden).
  3. Een ingevuld formulier “Aanvraag NDV-beurs“.
  4. Een beknopte begroting van de reis- en verblijfkosten, en een overzicht van overige financieringsbronnen.
  5. Een bevestiging van het afdelingshoofd van de ontvangende instelling ter plekke dat de aanvrager tijdens het werkbezoek op zijn/haar afdeling verblijft.
  6. Een curriculum vitae van de aanvrager.

Nota bene: uitgebreide onderzoeksvoorstellen kunnen niet in behandeling worden genomen.

De aanvraag kan worden gestuurd naar de secretaris van de NDV. Een beoordelingscommissie streeft ernaar om binnen een maand na ontvangst van een aanvraag te besluiten over toekenning.

Gesteunde Projecten

Juli 2022

Tessa Foxen “The effect of rock dust application on feeding behaviour of ungulates” (MSc Animal Sciences – Wageningen Universiteit)

Tessa Foxen op een van haar veldlocaties met een voorbeeld van een “moving cage” in de achtergrond.

Hoi! Ik ben Tessa en zit in het laatste jaar van mijn master Animal Sciences aan Wageningen Universiteit met als specialisatie Animal Ecology. Voor mijn master thesis ben ik een onderzoek aan het doen naar het effect van steenmeel op vraatgedrag van hoefdieren op de Hoge Veluwe en in Brabant (in samenwerking met Nationaal Park De Hoge Veluwe, Stichting Bargerveen, onderzoekcentrum B-WARE en Bosgroep Zuid Nederland). Steenmeel wordt toegepast om de negatieve gevolgen van verhoogde stikstofdepositie in de bodem te verminderen. Het is gemalen gesteente dat mineralen in de bodem brengt, zo verzuring vermindert en zorgt voor betere buffering van de bodem. Ik gebruik cameravallen om vraatgedrag te bepalen. Daarnaast maak ik gebruik van kooitjes die elke zes weken verplaatst worden naar een ander stukje grond binnen een plot, oftewel ‘moving cages’. Bij elk kooitje verzamel ik de vegetatie in het kooitje en buiten het kooitje, om op deze manier de productiviteit van het systeem en de consumptie van de hoefdieren te meten. Op de foto zie je mij bij een kooitje de vegetatie verzamelen. Hierdoor hoop ik te achterhalen of steenmeel inderdaad een effect heeft op vraatgedrag van hoefdieren. Mede dankzij de beurs die ik mocht ontvangen van de NDV (destijds KNDV) kan ik nu voor mijn master thesis dit onderzoek doen, wat supergaaf is!