ANBI

Per 1 januari 2014 wordt de KNDV door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Begunstigers van ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Zo zijn giften aan de KNDV aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Publicatieplicht

Met ingang van 1 januari 2014 geldt voor ANBI’s een publicatieplicht. De relevante gegevens van de KNDV zijn:

De naam van de instelling

Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging (of: Nederlandse Dierkundige Vereniging (NDV) met koninklijke erkenning).

RSIN/fiscaal nummer

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties, bijvoorbeeld tussen verschillende basisregistraties zoals het Kadaster en de gemeentelijke basisadministratie.

Het RSIN van de KNDV is: 8052 72 665.

Contactgegevens

De KNDV is statutair gevestigd te Amsterdam. Het secretariaat (tevens contactadres) is gevestigd op:

Mw. Prof. Dr. A.T. Groot (kndv.office@gmail.com)
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics
Universiteit van Amsterdam
postbus 94248
1090 GE Amsterdam

Doelstellingen

Artikel 3 van de statuten (verleden op 22 december 1989) vermeldt als “Doel en middelen” van de vereniging:

1: De vereniging stelt zich ten doel de beoefening der dierkunde in de ruimste zin te bevorderen.

2: Zij tracht haar doel te bereiken:

  • door het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten;
  • door het organiseren van biologische cursussen;
  • door het uitgeven van tijdschriften;
  • met alle andere wettige middelen, welke naar het oordeel van haar bestuur ter verwezenlijking van het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Voor de hoofdlijnen van het beleid: zie de statuten van de vereniging.

Beloningsbeleid

De bestuursleden oefenen hun taken onbezoldigd uit en ontvangen alleen op declaratiebasis een vergoeding voor onkosten gemaakt door hun bestuursfunctie.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

De secretaris geeft elk jaar op de algemene ledenvergadering een korte toelichting op het secretarieel jaarverslag met de belangrijkste verenigingsactiviteiten.

Financiële verantwoording

De penningmeester laat jaarlijks de jaarrekening opmaken. Deze wordt op last van het Bestuur door een door een kascommissie gecontroleerd.